Lidköpings Modellflyg Klubb

Följande text hämtad från sidan "modellsegelflyg.se" som drivs av SMFF

 

Utdrag ur reglerna ”SC4_Vol_F5_Electric_19,     5.5.11 Class F5J 

Observera att officiella FAI-regler gäller om inget annat sagts på briefingen innan tävling (lokala regler)                

                           

FLYGPLAN

Max area: 150 dm2

Max spännvidd: 4m

Max vikt: 5 kg

Vingbelastning: 12 – 75 g/dm2

 

Telemetri (Spread Spectrum) tillåtet med avseende på säkert handhavande av modellen, såsom signalstyrka och mottagarbatteriets spänning.

Upp till tre modeller får användas. Delar kan bytas mellan modellerna.

Ballast måste sitta inuti modellen och vara väl fastsatt.

Modellen ska vara utrustad med en enhet som mäter starthöjd, vilket är högsta höjd under tiden då motorn startar tills 10 sekunder efter att motorn stängts av. Motorn ska automatiskt stängas av 30 sekunder efter att den startats, om den inte manuellt stängts av tidigare. Återstart av motor är inte tillåten.

 

TÄVLINGSSPLATS

Det ska finnas en markerad 6 meter bred korridor. Korridoren ska som närmast vara placerad minst 15 meter från start/landnings-positionerna i medvindsriktningen.

Start/Landning positioner ska vara markerade med minst 10 meters mellanrum.

 

SÄKERHET

Tävlingsledaren bestämmer vad som anses vara säkerhetsområde. Inga delar från modellen får landa/hamna inom säkerhetsområdet.

Varje enskild överträdelse gentemot säkerhetsreglerna ger 300 poäng i straff från pilotens totala poäng. Dessa straffpoäng tas ej med från grundomgångar till fly-off.
Modellen får ej komma i kontakt med någon person i säkerhetsområdet (1000 straffpoäng).

(Det rekommenderas att ett flygplan som ansluter till ett flygplan redan i en termikblåsa  cirklar åt samma håll.)

 

FLYGNING

Minst 4 grundomgångar behövs för att genomföra en tävling. Varje omgång kan bestå av flera grupper.

Ett startförsök per grupp. Startförsök definieras som att modellen lämnar (is released) piloten eller hjälparen, med motorn påslagen.

Innan start initieras höjdmätaren så att 0 meter blir vid samma marknivå som landningsmärket.

Modellen ska startas mot vinden.  Starten ska ske framåt och med påslagen motor.  Vid svag vind, eller varierande vindriktning, avgör tävlingsledaren startriktning.
100 straffpoäng erhålls om start ej sker framåt.
Motorn får ej startas innan startsignal ges (100 straffpoäng).
Modellen ska startas inom 4 meter från markerad startplats, om inte så erhålls noll poäng.
 

Tidtagning av flygtid startas vid ett startförsök och stoppas när något av följande sker:
   1. Modellen nuddar mark, eller något objekt som är förankrat i marken.
   2. Arbetstiden tar slut. Arbetstiden är 10 minuter i grundomgångarna.

 

Tiden rundas av nedåt till närmaste hel sekund. 1 flygpoäng erhålls per sekund.
Missar tidtagaren att ta tiden för flygningen, erhålls en ny start (re-fight) för den piloten.

Starthöjden avrundas nedåt till närmaste hel meter.  Höjdpoäng (avdrag) enligt:
0.5 poäng/meter upp till 200m, 3 poäng/meter över 200 meter.

Landningspoäng erhålls upp till och med 10 meter från landningsmärket. (Ingen avrundning).
Avståndet mäts från landningspunkten till modellens nos.

Noll landningspoäng erhålls om:
   1. Landning sker efter arbetstidens slut.
   2. Modellen nuddar piloten eller medhjälparen under landning.

 Noll poäng erhålls om:
   1. Start sker innan arbetstidens början.
   2. Landning ej skett inom 1 minut efter arbetstidens slut.
   3. Flygplanets nos befinner sig längre bort än 75 meter från landningsmärket efter landning.
   4. Någon del lossnar från flygplanet. (Gäller ej då planet tar mark, eller vid kollision).
   5. Höjdmätaren inte visar starthöjden.

Om fler än fyra omgångar genomförts i tävlingen stryks den lägsta poängen i totalpoängen.

De främsta (30%, 6-14 piloter) efter grundomgångarna går till en fly-off (15 minuters arbetstid) bestående av 2-4 omgångar.
Om färre än 20 piloter deltar i tävlingen kan arrangören, innan tävlingens start, besluta att genomföra tävlingen utan fly-off.

 

NY START (RE-FLIGHT)

Piloten är berättigad till en ny start om:
   1. Modellen kolliderar med en annan modell i starten eller under flygning.
   2. Tidtagaren har missat att ta en korrekt tid.
   3. Starten hindrades/avbröts av en icke förväntad händelse, utanför pilotens kontroll.

 

För att bli berättigad till en ny start ska piloten göra klart att tidtagaren noterat händelsen, och därefter avbryta starten/landa modellen så fort det är möjligt. Underlåter piloten att avbryta starten eller att landa har piloten förverkat sin möjlighet till en ny start.

En ny start sker enligt följande prioritering:
   1. I en grupp med en ledig plats.
   2. I en ny grupp med minst 6 piloter (re-flyers). För att fylla ut gruppen kan övriga piloter väljas ut
      (slumpmässig lottning). Inlottad pilot får avstå, och då lottas en ny pilot fram.
   3. I samma grupp igen i slutet på omgången.

 

I punkt 2 och 3 ovan, den bästa poängen av flygningarna räknas i slutresultatet.

En pilot som inte berättigats till en ny start (men som deltar i omflygningen) är inte berättigad till en ny start om piloten blivit hindrad i omflygningen.

 

 

Landningspoäng

Avstånd
upp till:                Poäng

1 meter                50 p       
2 meter                45 p
3 meter                40 p
4 meter                35 p
5 meter                30 p
6 meter                25 p
7 meter                20 p
8 meter                15 p
9 meter                10 p
10 meter                5 p

Över 10 meter:  0 poäng

 

De senaste reglerna hittas här:

https://www.fai.org/page/ciam-code